EFKK Wimpel, Stoff

Stoff-Wimpel, gestickt, 7cm x 9cm.
Inkl. Bändchen zum aufhängen.